Jagulec

39 tekstów – auto­rem jest Ja­gulec.

już pół ro­ku..
już blisko...
Proszę, nie za­wiedź mnie i daj mi szan­se na po­wie­dze­nie cze­goś bar­dzo ważne­go dla mnie, a po­tem Cię zos­ta­wię, błagam choć ten je­den je­dyny raz!. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 11 listopada 2010, 17:44

Przed wa­kac­ja­mi naj­ważniej­si by­liśmy dla Siebie.
W trak­cie wa­kac­ji, po­zyc­ja naj­ważniej­szych uległa zmianie.
Po wa­kac­jach u niego wszys­tko wróciło znów byłam dla niego naj­ważniej­sza, ale czy on dla mnie też? 

myśl
zebrała 20 fiszek • 18 października 2010, 22:04

Po raz pier­wszy poczułam że tak strasznie Ci na mnie za­leży mi­mo to, że non stop jes­tem po­niżana przez Ciebie.


Dziwne? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 lipca 2010, 22:01

Cho­ler­nie boję się te­go dnia, kiedy po raz pier­wszy wy­jadę na tak długo zos­ta­wiając Cie, nie widząc Cie paręnaście dni
- nie czując Two­jej obecności..
- nie czując zapachu..
- nie słysząc głosu..
- nie czując dotyku..

Bo­je się te­go co będziesz przeżywał.


Tak bar­dzo bo­je się :( 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 czerwca 2010, 23:42

Uwiel­biam jak mnie całujesz po szyi ale wiem, że tak być nie po­win­no sko­ro jes­teśmy tyl­ko przyjaciółmi.
Co ja mam ro­bić !? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 23 czerwca 2010, 12:42

Czu­jemy swą codzienną obec­ność - jest cu­dow­nie, rap­tem kil­ka dni a przes­ta­niemy czuć , tak ważną dla nas obecność. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 22 czerwca 2010, 21:25

Ro­biliśmy to co nie po­win­niśmy nie miało nig­dy do te­go dojść, jed­nak od­ważyliśmy się i po­kaza­liśmy jak bar­dzo siebie nawza­jem potrzebujemy. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 15 czerwca 2010, 19:16

To właśnie Ty masz us­ta pełne miłości... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 13 czerwca 2010, 16:26

Pat­rzyłam w two­je oczy, zo­baczyłam w nich że bar­dzo Ci za­leży.. Ale nie na mnie. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 12 czerwca 2010, 15:28

Ni­by tak niena­widzi­my się. A gdy jes­teśmy na prze­ciw­ko siebie wszys­tko sta­je się in­ne, jed­nak coś iskrzy... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 11 czerwca 2010, 22:53

Jagulec

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jagulec

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność